Sikkerhet og tolerabilitet Sikkerhet og tolerabilitet Søk

Menu

Close

Virkningsmekanisme  Dosering Dosering Doseringsinformasjon DosejusteringLegemiddelinteraksjoner Effekt og Studiedesign Effekt Effekt Studiedesign Sikkerhet og tolerabilitet Retningslinjer på Paxlovid Ofte stilte spørsmålOfte stilte spørsmålOfte stilte spørsmål
Retningslinjer på PAXLOVID

Nirmatrelvir er en proteasehemmer som tas oralt og er utviklet av Pfizer for å hemme hovedprotease (Mpro), som også kalles 3C-lignende protease, og for å bidra til å stanse SARS-COV-2-replikering ved å forhindre at proteolyse forekommer.1

 • PAXLOVID inneholder også ritonavir, en CYP3A-hemmer som er mye brukt som farmakokinetisk forsterker.1
Helsedirektoratets anbefalinger om bruk av PAXLOVID1
 • Behandlingen bør starte så tidlig som mulig og fortrinnsvis innen 5 dager etter symptomdebut.
 • Positiv selvtest og vurdering av lege er tilstrekkelig for oppstart av behandling, men diagnosen bør bekreftes med PCR-test eller antigen hurtigtest tatt i helsetjenesten.
 • Behandlingen bør ikke gis til pasienter som på grunn av COVID-19 har behov for supplerende oksygen.
 • På grunn av interaksjonsproblematikk mellom ritonavir og mange vanlige legemidler må det gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk (se praktisk informasjon).
 • Behandling med nirmatrelvir + ritonavir bør gjøres ut fra en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer (se praktisk informasjon).
 • Nirmatrelvir bør gis i halvert dose ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30-60ml/min), mens ritonavir gis i uendret dose. Nirmatrelvir + ritonavir bør ikke benyttes ved eGFR <30ml/min.
 • Prøve til kreatinin/eGFR bør tas ved oppstart. Behandlende lege bør gjøre klinisk vurdering av risiko/nytte for pasienten med tanke på oppstart av full dose, halv dose eller å avvente  behandlingsstart til svar på kreatinin/eGFR foreligger.
 • Nirmatrelvir + ritonavir bør ikke benyttes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (tilsvarende Child-Pugh klasse C).
 • For pasienter som ikke kan behandles med nirmatrelvir + ritonavir bør alternative legemidler vurderes i samråd med spesialisthelsetjenesten.
 • For gravide, ammende eller fertile kvinner som ikke bruker prevensjon bør alternative legemidler vurderes, f.eks. antivirale antistoff.
 • Det anbefales sterk prioritering av nirmatrelvir + ritonavir da tilgangen er lav og prisen høy gitt hvor mange som må behandles for å vise nytte. Det anbefales derfor kun brukt til pasienter med høyest risiko og antatt nytte av behandlingen.
Praktisk – slik kan rådet følgesSe preparatomtalen for nirmatrelvir + ritonavir (PAXLOVID) for informasjon om dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger m.m.

www.interaksjoner.no , EPJ eller e-resept er kilder med informasjon og konkrete råd om hvilke legemidler som ikke kan kombineres med nirmatrelvir + ritonavir.

I en helhetsvurdering av risiko er følgende faktorer aktuelle:
 • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
 • alvorlig lungesykdom
 • alvorlig hjerte-/karsykdom
 • dårlig regulert diabetes
 • alvorlig overvekt med KMI >35
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
 • langtkommen demens
 • alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
 • Downs syndrom 

Tabellen viser en systematisk tilnærming:

Tabell systematisk tilnærming

Systematisk tilnærming til helhetsvurdering av risiko
Det er vanskelig å definere alvorlig immunsvekket. Disse gruppene kan være aktuelle for individuell vurdering for behandling:
 • behandling med B-celle-depleterende terapi siste 12 måneder (f.eks. rituximab, okrelizumab, ofatumumab) i kombinasjon med andre risikofaktorer
 • pasienter med hematologisk malignitet/lymfom på:
  • Høydose kjemoterapi
  • Brutons tyrosin kinase-hemmere (ibrutinib m.fl.)
  • CAR-T-celle-terapi
 • benmargstransplantert i løpet av siste 24 måneder
 • benmargstransplanterte med kronisk GvHD/immunsuppresjon
 • alvorlige kombinerte immundefekter
 • HIV og CD4-tall <50 celler/μL
Reseptforskrivning: nirmatrelvir + ritonavir (PAXLOVID) omfattes av blåreseptforskriften §4 (omhandler allmennfaglige smittsomme sykdommer). Det finnes andre aktuelle legemidler for behandling av COVID-19 for pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av COVID-19 dersom interaksjoner er til hinder for behandling med nirmatrelvir + ritonavir.
Sikkerhetsinformasjon:

Paxlovid er indisert til behandling av COVID-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig COVID-19 sykdom. Både nirmatrelvir og ritonavir er CYP3A-substrater. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter skal kun forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Listepris kr 0,- Reseptgruppe: C.  

Se paratomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  

Paxlovid har betinget markedsføringstillatelse. 
Referanser: 1. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19#
behandling-med-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-bor-vurderes-for-voksne-med-positiv-test-for-sars-cov-2-og-hoy-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-sykdom, 2. PAXLOVID SPC

 
PP-PAX-NOR-0091

Bivirkninger rapporteres her

 

Bivirkninger bør også rapporteres til Pfizer medisinske informasjonstjeneste på 67 52 61 00 

PfizerPro Account

Informasjonen på denne siden er kun beregnet for helsepersonell i Norge.

 

PP-PAX-NOR-0091
Rapportere bivirkning

Brukervilkår

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Cookies

Kontakt oss

pfizer.no

Copyright © 2022 Pfizer AS. Alle rettigheter forbeholdt.

 

Kun for helsepersonell

Informasjonen på disse sidene er ikke ment for pasienter eller allmennheten. 

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell i Norge.

Hvis du velger 'Nei', vil du bli omdirigert til www.pfizer.no/helse/covid-19-symptomer

Ja Loading Nei Loading